ព័ត៍មាន

ព័ត៍មាន |
លឹបកីឡាបាល់ទាត់ វិសាខាចូលរួមជាមួយយុទ្ធនាការ #BeyondTheGames។

វិសាខា:

” ក្រុមការងារ គ្រូបង្វឹក កីឡាករ នៃក្លិបកីឡា​បាល់​ទាត់ វិសាខា ទាំង​អស់ បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​យុទ្ធ​នា​ការ #BeyondTheGames ទោះ​បីជា​នៅ​ក្នុង​ទី​លាន ឬក្រៅទីលាន រាល់ពេលដែលយើងមានការលំបាក យើង​តែងតែជួយយកអាសារគ្នាជានិច្ច។ នេះហើយជា «ភាសាបេះដូង» របស់​យើង នេះហើយជា «ភាសាបេះដូង» របស់កម្ពុជា។ ចុះ​ភាសា​បេះដូង​របស់​អ្នកជាអ្វី? 😍
💙 «ភាសាបេះដូង» អាចបង្ហាញតាមលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នាតាមរយ:ពាក្យសម្តី កាយវិការ និងទង្វើជាដើម។ ពេលខ្លះកាយវិការបេះដូងដ៏សាមញ្ញមួយ ក៏អាចបង្ហាញពីភាសាបេះដូងដ៏មានអត្ថន័យនៅពីក្រោយនោះ។
យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ SEA Game 2023 “